Chỉnh sửa nội dung

140 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều khoản sử dụng

Trang web này và các trang web liên quan có trong đây (tập thể, trang web trực tuyến) cung cấp thông tin có sẵn về các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu, và được quản lý bởi Golden Central Hotel. và/hoặc các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là, Golden Central Hotel). Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, vì vậy vui lòng đọc cẩn thận phần này trước khi tiến hành. Golden Central Hotel có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của các điều khoản này bất cứ lúc nào và thay đổi các sản phẩm và chương trình được mô tả trong Trang web bất cứ lúc nào và không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. Vui lòng kiểm tra định kỳ để biết thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập vào trang web này sau các thay đổi đối với chính sách này và/hoặc điều kiện sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Giới hạn sử dụng cá nhân và phi thương mại. Trang web này dành cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, biểu diễn, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được tìm thấy trên trang web (gọi chung là Thông tin khách sạn Golden Central); với điều kiện bạn có thể tải xuống, sao chép và truyền lại thông tin khách sạn Golden Central chỉ cho các mục đích phi thương mại trong tổ chức của bạn. Ngoại trừ việc ủy quyền hạn chế đã nói ở trên, không có giấy phép hoặc quyền trong bất kỳ bản quyền nào của Golden Central Hotel hoặc bất kỳ bên nào khác được cấp hoặc trao cho bạn.

Trang web được cung cấp trên cơ sở như là cơ sở của người khác mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hay ngụ ý Bảo hành được áp đặt bởi và không có khả năng loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo luật áp dụng cho Thỏa thuận này. Việc bạn sử dụng trang web này là có nguy cơ của riêng bạn. Trong mọi trường hợp, khách sạn Golden Central, các đại lý, đại diện hoặc người cấp phép của nó phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc tổn  thương hoặc bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc cách khác, kết quả hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối, Việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin của khách sạn Golden Central nào, trong mỗi trường hợp, bất kể các thiệt hại đó có dựa trên hợp đồng, tra tấn, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay các lý thuyết khác về trách nhiệm pháp lý khác hay không. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo hành ngụ ý hoặc các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, do đó, các phần của các loại trừ được tham chiếu ở trên có thể không áp dụng trực tiếp cho bạn. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các yêu cầu chống lại Golden Central Hotel, các đại lý, đại diện và người cấp phép của nó phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web hoặc bất kỳ thông tin nào khác từ  Golden Central Hotel.

Bản quyền và thông tin quyền sở hữu. Trang web có thể chứa sự không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy hoặc thiếu sót. Golden Central Hotel có quyền thực hiện các thay đổi, sửa chữa và/hoặc cải tiến cho trang web, và các sản phẩm và chương trình được mô tả trong thông tin đó, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trang web này chứa và tham khảo nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền độc quyền khác của Golden Central Hotel và/hoặc các bên khác. Không có giấy phép hoặc quyền hoặc trong bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền độc quyền khác của Golden Central Hotel và/hoặc các bên khác được cấp hoặc trao cho bạn. Sinh sản hoặc lưu trữ các vật liệu thu được từ trang web này phải tuân theo luật pháp Việt Nam. Tất cả các logo khách sạn Golden Central và tên sản phẩm và dịch vụ là nhãn hiệu của Golden Central Hotel. Bất kỳ sự tái tạo hoặc sử dụng của bất kỳ nội dung nào của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Golden Central Hotel đều bị cấm.

Các trang web được liên kết.                                                                           

Golden Central Hotel không xem xét hoặc giám sát bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Liên kết của bạn với các trang web như vậy là có nguy cơ duy nhất của bạn. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có được trên các trang web khác và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ quyền truy cập của bạn vào các trang web đó. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web khác chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người dùng vào trang web này và việc đưa các liên kết này không ngụ ý sự chứng thực của các trang web được liên kết hoặc nội dung trong đó. Ngoài ra, bạn đồng ý không liên kết các trang web của bạn hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác với trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Golden Central Hotel. Golden Central Hotel có quyền, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì không bị pháp luật cấm, từ chối sự cho phép cho bất kỳ ai liên kết một trang web với trang web của Golden Central Hotel.

Luật chi phối.

Luật chi phối. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web sẽ được điều chỉnh và hiểu và thi hành theo luật của Việt Nam áp dụng cho các hợp đồng được ký kết và được thực hiện hoàn toàn